Počasí
Praha 27 °C Neděle, 17. září 2023, Svátek má Naděžda
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Zametáme před vlastním prahem

Čistota a pořádek je tradičně jednou z hlavních vizitek každého hospodáře a o úklidu městské části to platí dvojnásob. Zajištění pořádku na ulicích, chodnících, v parcích i na jiných místech je pro život města totiž velmi důležité, neboť jinak by hladkému chodu města hrozily různé komplikace, jejichž odstraňování by bylo nákladné a složité. Nemluvě o tom, že každý nepořádek na ulicích je hned vidět.
Zvětšit

O zajišťování pořádku v Praze 1 se dělí úřad městské části s magistrátem hlavního města Prahy, potažmo s jeho příspěvkovou organizací – Technickou správou komunikací Praha (TSK). Jednoduše řečeno, městská část se stará o úklid části svého území, jako jsou parky, některé chodníky a další zvláštní

zóny. Kromě toho provádí kontrolu úklidu a čistoty.

„Na základě generální smlouvy s firmou CDV zajišťujeme úklid chodníků před vybranými domy, tedy před těmi, které jsou majetkově spojeny s městskou částí Praha 1, dále pak celoplošně úklidy od psích exkrementů na chodnících na území celé městské části,“ vysvětluje zástupce starosty Mgr. Karel Koželuh, do jehož kompetence patří doprava a životní prostředí, tedy čistota komunikací mimo zeleň, dále investice do zeleně a městského

mobiliáře.

„Zajišťujeme na všech chodnících městské části tři chodníkové úklidy za rok, dále úklid kolem velkoobjemových kontejnerů a úklidy parků svěřených městské části. Koordinujeme a podílíme se na organizaci a kontrole komplexních blokových úklidů komunikací, které zajišťuje hlavní město Praha prostřednictvím společnosti Pražské služby,“ dodává Mgr. Koželuh.

Blokové čištění

Při periodicky se opakujících blokových čištěních je území městské části rozděleno do několika zón – bloků, kde se pak čištění provádí nárazově ve vyprázdněných, a tedy vyparkovaných ulicích, aby mohl být úklid co nejdůkladnější. „Toto blokové čištění, tedy tzv. čištění od fasády k fasádě, probíhá v dané zóně najednou v jednu chvíli a je třeba jeho organizaci patřičně synchronizovat,“ říká Mgr. Koželuh a dodává, že na blokovém čištění v Praze 1 se podílejí obě úklidové firmy, tedy CDV a Pražské služby. „Kontrolu provádí přímo na místě Kontrolní oddělení Odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 1.Jeho zaměstnanci sepisují na místě protokoly a v případě, že naleznou nějaké závady, operativně vyzývají úklidové fi rmy k jejich odstranění,“ poznamenává zástupce starosty Karel

Koželuh. Dopravní značky nestačí Podle Koželuha se ukazuje, že jednou z nejproblematičtějších částí blokového čištění je kompletní vyparkování celé zóny tak, aby zde komplexní úklid mohl vypuknout. „V minulosti nebyly tyto úklidy takto organizovány; spokojenost s jejich výsledky je znát, protože

ta čistota je nyní větší. Ale přesto vnímám určitou nespokojenost a ta je spojena spíš s vedlejšími dopady blokových úklidů, tedy s odtahy vozidel rezidentů a abonentů parkování,“ poznamenává Karel Koželuh. Občané Prahy 1

dostávají v souvislosti s přípravou blokových úklidů opakovaně informace jak v periodiku Prahy 1, v letácích vydaných a distribuovaných Pražskými službami a obsahujícími kompletní itinerář úklidu či v upozornění na internetových stránkách Prahy 1. „Kromě toho se týden před úklidem rozmísťují dopravní značky se zákazem stání a s dodatkovou tabulkou o harmonogramu blokového úklidu, jednotlivé bloky spolu navíc nesousedí, tak aby bylo možné auto na tu krátkou dobu přeparkovat,“ poznamenává Mgr. Koželuh a dodává, že přesto všechno část rezidentů dopravní značení stále nerespektuje. „Měli by si uvědomit, že spolupráce s hlavním městem i městskou částí na zajištění pořádku na ulicích je i v jejich zájmu,“ apeluje zástupce starosty. Kvalita úklidu, jeho komplexnost a blokovost podle Koželuha závisí na úspěšném vyparkování celé ulice, a auta, která jejich majitelé nepřeparkují, pak musejí být odtažena správou služeb městské policie. Městská část proto podle Mgr. Koželuha připravuje i další kanály, jak občany informovat, o tom, že se v jejich ulici bude blokový úklid konat. „Vzniká databáze, kdy obyvatelé Prahy 1 poskytují dobrovolně své e-mailové spojení, aby pak mohli být informováni,“ uzavírá zástupce starosty Karel Koželuh.

Jak to dělají jinde

Praha 1 se podle Karla Koželuha zajímá i o zkušenosti dalších městských částí, především o jejich způsobech informační kampaně před chystanými blokovými úklidy. „Ty systémy v jiných městských částech se mírně liší. Například Praha 2 má majetkový podíl v úklidové společnosti Komwag a to jí umožňuje vyvíjet na tuto společnost větší tlak,“ říká Mgr. Koželuh. Praha 1 připravovala vlastní soutěž na blokové úklidy a předpokládalo se, že by vítězná firma zajišťovala čtyři blokové úklidy za rok. „Ve chvíli, kdy jsem tento materiál předkládal do rady, přišly Pražské služby s tím, že hlavní město Praha je připraveno zaplatit tři komplexní úklidy vozovek a komunikací, takže se pro městskou část jevilo finančně výhodnější akceptovat tyto tři komplexní úklidy vozovek, doplnit je o úklid chodníků a tím zajistit potřebnou blokovost,“ říká zástupce starosty Karel Koželuh. Praha 1 se tak zapojila do systému, který navrhlo hlavní město, a má to pro

ni především fi nanční výhody. „Nevýhodou je, že přesto že s Pražskými službami komunikujeme přímo a naši kontroloři je upozorňují na případné nedostatky, tak to není námi nasmlouvaná služba a my nejsme smluvní stranou. To může mít negativní dopady na náš vliv na konání Pražských služeb, ale myslím, že to není tak silné,“ dodává Karel Koželuh. Podle Ludvíka Czitala z Odboru dopravy Úřadu městské části Praha 1 spočívají největší nedostatky úklidu v plošnosti úklidů. Některé části jsou uklízeny pouze při komplexních úklidech, tedy třikrát za rok. „Narážíme také na nedostatečnou zodpovědnost majitelů domů, kteří úklid provádějí pouze minimálně a někteří, zejména zahraniční majitelé, dokonce neuklízejí vůbec,“ posteskl si Czital. „V tomto kontextu je nutno zmínit, že za úklid chodníků odpovídají majitelé přilehlých nemovitostí,“ dodává. Občané jsou přitom podle něj velmi citliví na nepořádek před domy, kde bydlí. „Proto nám dávají časté telefonické podněty k odstraňování těchto nedostatků,“ uzavírá Ludvík Czital.

Dvorky a dvorečky

Úklidy ve dvorcích, které nebyly v naprosté většině součástí privatizace domů, zajišťuje odbor majetkový ÚMČ čili správa majetku. „Praha 1 má grantový program, který zabezpečuje ozeleňování a kultivaci dvorů, a to ve všech domech, ať soukromých nebo ve společném majetku vlastníků,“ vysvětluje Mgr. Koželuh. Všichni majitelé těchto domů se mohou do grantových programů hlásit a žádat od městské části příspěvek na kultivaci zeleně ve dvorech. Každodenní úklid parků Podle radního a zástupce starosty Daniela Hodka, který má na starosti péči o zeleň v Praze 1, se úklid v parcích zajišťuje na většině ploch rovněž prostřednictvím firmy CDV Služby, s. r. o. „Ta je povinna provozovat centrální dispečink, na který mohou občané hlásit veškeré nedostatky, které zaznamenají,“ říká radní Daniel Hodek. O Vojanovy sady a Františkánskou zahradu se podle něj stará firma Vojanovy sady, s. r. o. V parcích a na ostatních plochách se úklid provádí ručním čištěním (trávníky, skupiny keřů, výsadby trvalek a letniček atd.) a mechanizovaným čištěním s ručním dočišťováním, to zejména na zpevněných plochách.

„Úklid se provádí každý den, na některých exponovaných plochách, jako je například park na Staroměstském náměstí, Vrchlického sady nebo Čelakovského sady, se uklízí dvakrát denně,“ říká Daniel Hodek. Údržba zeleně spočívá především v pravidelném sekání travnatých ploch, péči o květinové záhony, keřové skupiny, stromy, veškerý parkový mobiliář a cesty. Údržba se uskutečňuje průběžně a je zadávána a kontrolována pracovníky OŽP. V rámci veřejné zeleně se OŽP stará také o provoz dětských hřišť, kašen, fontán a závlah. S fi rmou CDV probíhají jedenkrát týdně schůzky, na kterých se řeší

konkrétní problémy. Inspektoři zeleně během týdne kontrolují stav ploch veřejné zeleně, prováděné zahradnické práce a úklidy. Dále dohlížejí na zdravotní stav dřevin a provozní bezpečnost stromů. Podle místostarosty Hodka je úklid v některých lokalitách ztěžován velkým množstvím bezdomovců, kteří konzumují alkohol, odhazují lahve a jiné odpadky a dokonce v některých místech zeleň znečišťují výkaly.

Dochází i k případům napadení pracovníků provádějících úklid či údržbu zeleně. „Dalším velkým problémem jsou narkomani, kteří zanášejí do ploch zeleně i zdravotně nebezpečný odpad, jako jsou injekční stříkačky nebo rozbité ampulky,“ říká Daniel Hodek. Úklid komplikují také vandalové, kteří odpadkové koše devastují. Často také poškozují zeleň, lavičky a ostatní zařízení parků. Úklid i údržba zeleně jsou podle Hodka v Praze 1 intenzivnější a náročnější, a to zejména vzhledem k velkému počtu lidí a atraktivitě této lokality.

Odpadky

Praha 1 usiluje o to, aby kontejnery na tříděný odpad zmizely z ulic, a sice pod zem! Radnice zadala studie na vytipování možných lokalit, kde by bylo možné instalovat podzemní kontejnery na tříděný odpad tak, aby všechny stávající barevné kontejnery byly ukryty pod zem. Má to význam zejména proto, že velká část území městské části Praha 1 tvoří městská památková rezervace a velkoobjemové kontejnery, jakkoliv moderně řešené, k estetickému vzhledu města příliš nepřispívají.

K provedení komplexního blokového úklidu je nezbytně zapotřebí, aby byla všechna vozidla z ulic vyparkována. Hlavní díl úklidu pak spočívá na tzv. samosběrných vozech, které kartáči a sacím zařízením zbavují povrch vozovek nečistot. Před samosběrem by měl zpravidla jít člověk s koštětem, který zametá nečistoty podél obrubníku, kam se kartáče samosběru hůře dostanou. Samosběry vozovku opakovaně projedou a očistí.

Jak se provádí blokový úklid

Většina komunikací v Praze 1 je buď asfaltová nebo dlážděná tzv. kočičími hlavami. „Asfaltový povrch je na čištění jednodušší, u kočičích hlav dochází k usazování nečistot ve spárách a tyto nečistoty pak mohou být rozmazávány a usazují se kolem obrubníku. To pak snižuje estetický dojem z uklizené vozovky a působí to, jako že je to špatně vyčištěno,“ vysvětluje zástupce starosty Mgr. Karel Koželuh. „To samozřejmě není v pořádku, proto Praha 1 trvala na tom, aby se po průjezdu samosběrů prováděly opakovaně splachy, které pak mají na výsledný dojem z úklidu zásadní vliv,“ dodává Mgr. Koželuh. Na kočičích hlavách a také na chodnících dlážděných tzv. pražskou mozaikou bývá situace komplikovanější. Hrozí tam, že samosběry – ať už velké uliční, nebo malé chodníkové, nasají s nečistotami i části dlažby. Proto je v takových případech zapotřebí provádět ruční čištění. „I přes takto komplikovanou a důkladnou úklidovou metodu jsou ale vidět některé nedostatky, a proto jednáme s Pražskými službami o zlepšení úklidové technologie,“ říká zástupce starosty Mgr. Koželuh.

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...

Na Velké Ohradě probíhá výměna veřejného osvětlení

Na sídlišti Velká Ohrada probíhá postupná obnova sítě veřejného osvětlení. Podle radnice Prahy 13 budou v rámci těchto prací na sídlišti do konce letošního roku postupně vyměněny nejen všechny lampy veřejného osvětlení, ale z některých vybraných lamp se stanou tzv. „EV ready lampy“.

Příští týden nepoteče voda jen v Praze 9

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.


Předchozí články

Děti našly u rybníka granát

Včera před osmou hodinou večerní zajistila policie v Ostravě-Radvanicích tělo ručního granátu F1 obranný. Kovový předmět nalezly děti u místního rybníka a přinesly na zahradu za jedním z nedalekých do...

V Ostravě se koná FEBIOFEST

Ozvěny již 15. ročníku uznávaného mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST začaly včera v Ostravě. Úvodní den začal slavnostním promítáním české filmové komedie Bobule za účasti zakladatele festiva...

Nový ředitel Městské policie Ostrava

Rada města Ostravy na svém úterním zasedání (8. dubna 2008) pověřila plněním úkolů při řízení Městské policie Ostrava Mgr. Jiřího Veselého, a to od 1. 7. 2008.(test)

Noví sloni pro ZOO jsou už v Ostravě

Do ZOO Ostrava přijely dnes nové slonice - matka Johti s dcerou Vishesh a již nyní jsou pro veřejnost k vidění.Dlouho očekávaný transport se uskutečnil v termínu od 7.4. do 10.4. Odklady byly způsoben...

Ostrava nabízí atraktivní lokality ke koupi

Nabídky na koupi pozemků  v lokalitě 28. října (skelet),  Českobratrská - Nádražní a nám. Dr. Edvarda Beneše už mají své zájemce. (test)

Eduard Ovčáček nikdy nemlčel

Malíř Eduard Ovčáček oslavil začátkem března 2008 své 75. narozeniny. K jeho jubileu uspořádala Galerie Beseda z Ostravy výstavu, která je ohlédnutím za Ovčáčkovou tvorbou.

Vědecká knihovna v Ostravě se začne stavět ještě letos

Jednou z hlavních priorit Moravskoslezského kraje je výstavba nové Vědecké knihovny v Ostravě. Zastupitelé kraje vyčlenili na knihovnu z letošního rozpočtu 84,5 milionu korun.

Leopold Sulovský dobýval vrchol K2

      Horolezec Leopold Sulovský vyráží z Ostravy na himalájské expedice. Je prvním Čechem, který zdolal nejvyšší vrchol světa Mount Everest. Vystoupil rovněž na osmitisícové vrcholy Dhaulágiri a Maka...

Milan Knížák vyhnal posluchače ze sálu

Posluchači na Festivalu Ostravské dny málem ohluchli. Milan Knížák spustil svou hudební produkci s takovými decibely, že během pár okamžiků vyprázdnil sál ostravského Domu kultury, kde festival probíh...

Sprejeři řádí na plátně

  Málokterá zeď zůstane suchá po uvedení filmu Gympl. Hlavními postavami jsou sprejeři. A ti sprejují a sprejují. Stěny, komíny, vlaky, metro...

Jak kdysi mluvili Ostravané

Nový kostel v Ostravě-Zábřehu stál miliony

Věřící v Zábřehu mají svatostánek.

Fotograf zahynul, jeho knihy vycházejí dál

Nakladatelství Repronis vydalo dvě fotografické publikace. Snímky pro obě nafotil František Řezníček, který v loňském roce tragicky zahynul během focení na hradě Hukvaldy.

Vedle těžní věže vyrostou mrakodrapy

Hotelový dům Jindřich v Moravské Ostravě bude zbořen. Na jeho místě vyrostou tři mrakodrapy. „Půjde o unikátní architektonickou kompozici," uvedl Petr Handl, ředitel pro vnější vztahy společnosti RPG ...

Hyundai nabízí práci

Co bude s Atomem?

Denisa Ščerbová myslí na olympiádu

Dvaadvacetileté atletce Denise Ščerbové se nepodařilo na halovém mistrovství světa ve Valencii obhájit bronzovou medaili ve skoku do dálky. Vrcholem sezóny bude olympiáda v Pekingu. Musí však ještě sp...

Zápasníci bojovali o tituly

Mistrovství České republiky v zápase ve volném stylu uspořádal ve dnech 29. a 30. března 2008 v tělocvičně SPŠEI Ostrava TJ Sokol Vítkovice s podporou Moravskoslezského kraje.

680 milionů pro moravskoslezské Krajské bezpečnostní integrované centrum

Stavba Krajského bezpečnostního integrovaného centra v Ostravě může začít. Dohodu o zahájení prací podepsali v Ostravě ministr vnitra Ivan Langer, hejtman Evžen Tošenovský a primátor Ostravy Petr Kajn...

Město Ostrava ocenilo své osobnosti

Tři osobnosti, které spojily svou práci a život s městem Ostravou, získaly Cenu města Ostravy.

Intervenční centra pomáhají osobám, které zažívají domácí násilí

Dvě intervenční centra pro občany našeho kraje, kteří na vlastní kůži zažili domácí násilí, působí v Ostravě.

Proti stavbě Větrníku sepsali obyvatelé Poruby petici

Komplex obytných domů se službami vyroste v Porubě. Lidé proti zamýšlené stavbě protestují a sepsali petici.

Ostravský hotel Palace bude zbořen

Ortel nad hotelem Palace v centru Ostravy je definitivní - bude stržen. Zachránit jej mohlo zapsání do seznamu kulturních památek, Jenže to Ministerstvo kultury odmítlo. Secesní budova totiž prošla to...

Centrum Ostravy u lidí prohrálo

Ostravští vězni pro ni pracují

Eva Pastušková přišla s nápadem obdarovávat hospitalizované děti v moravskoslezských nemocnicích panenkami, které si malí pacienti vybarví. Panenky šijí vězni z Ostravy-Heřmanic.  

Heidi Janků erotiku už nechce fotit

Zpěvačka Heidi Janků se odstěhovala z Ostravy do Prahy před deseti roky. Do rodného města se však často vrací.   

Dělostřelecký granát vyděsil v Martinově zahrádkáře

Zapomněla notebook na lavičce u studentských kolejí

Zloděj chtěl zabít servírku nádražní restaurace ve Svinově

Tragická srážka tramvají ve Vřesině u Ostravy - fotogalerie

ArcelorMittal dá miliardy na ekologii

Ředitel pro investice hutního gigantu ArcelotMittal  Ivo Chmelík popisuje plánované investice.

Pokladnička na letišti pomůže potřebným

Futurum slavilo, Belohorocová podepisovala erotické fotky

Ostravské obchodní centrum Futurum oslavilo své 8. narozeniny.

Milan Šteindler: Na Ostravu mám jen matné vzpomínky

Milan Šteindler zažil v našem městě pařby v restauracích a barech .

Malíř Josef Odráška porazil smrt

Klinická smrt přinesla do tvorby malíře a grafika Josefa Odrášky nový impuls. Vjemy z umírání dokázal přenést na svá plátna. Změnil svůj hodnotový žebříček, s novým elánem se vrhl do malování.    

Chopinovské nokturno pomohlo dětem

Kulturní akce se skvělým obsazením v Ostravě-Bartovicích přinesla prostředky dětem z dětských domovů. 

Demonstranti chtějí dýchat

Proti špatnému ovzduší na Ostravsku demonstrovalo 8. dubna na Masarykově náměstí v Ostravě přes pět set lidí. Někteří protestující si dokonce vzali roušky.

Slovinský literát bude číst ve Fiducii

Domy v centru dostanou nový kabát

Statisíce korun investuje i letos radnice do oprav historických domů a památkově chráněných objektů v centru města. Další statisíce přispěje soukromým vlastníkům budov stát prostřednictvím dotace z Pr...

Radnice vybrala kandidáty na Cenu města

Netradiční návštěva zoo

Olomoucká zoo na Svatém Kopečku zve všechny milovníky exotických zvířat na netradiční podívanou. Ta spočívá v prohlídce zahrady, při níž ošetřovatelé zvířata krmí a přitom návštěvníkům poskytnou podro...

Jarní sběrové soboty pokračují

Olomoucké kostely se otevřou veřejnosti

Snadnější cestování pro nevidomé

Nová brožura radí, jak na odpady

Nedostatek řemeslníků je kritický

Jako kritický označují zástupci podnikatelů a představitelé Okresní hospodářské komory (OHK) nedostatek řemeslníků v Olomouckém kraji.

Olomouc přivítala dva velvyslance

Padající police s lahvemi vína zranila ženu

Meda Mládková: Mám asi talent obnovovat staré domy

Sběratelka a mecenáška Meda Mládková hovoří o svém dlouholetém plánu vytvořit z tzv. Werichovy vily důstojný památník V+W a básníka Holana.

Architekt a herec David Vávra říká: Při obnově Malostranské besedy měla dostat šanci moderní architektura

Naše petice byla vlastně reakcí na to, že proběhla soutěž, a politici se rozhodli, že její výsledek jejich vkusu nevyhovuje. Taková situace ale vlastně nemůže nastat. Politik není vybavený na to, aby ...

Následující články

Producentka a manželka režiséra Jiřího Menzla Olga Menzlová-Kelymanová říká:

  Chystáme s Jiřím další společný projekt

Náměstí republiky ožije přes léto výstavou ALIVE

Po úspěšné výstavě leteckých pohledů na Zemi francouzského fotografa Yanna Arthuse Bertranda Země krásná neznámá, kterou předloni v létě navštívilo na Kampě 1 300 000 lidí, chystá pro letošní léto kur...

Vzpomínka na Aloise Rašína

Letos v únoru jsme si připomněli 85 let od úmrtí jednoho z nejráznějších politiků československé první republiky, aktivního účastníka prvního československého odboje, prvního ministra financí, místopř...

Tajemství zapomenuté kapličky ve Vlašské ulici

Nenápadná kaplička mezi nemocnicí Milosrdných sester a Petřínskými schody až donedávna ničím nepoutala pozornost kolemjdoucích. Nejenže byla značně omšelá a zanedbaná, ale byla hlavně prázdná. Z histo...

Magistrát podpoří sport v celé Praze

V březnu pražští radní schválili rozdělení částky pro sport přes 80 milionů korun. Na rok 2008 jsou grantové programy rozděleny na dvě skupiny: podpora sportu pro městské části, školy a školská zaříze...

Transformací divadla nezaniknou, ale převezmou za sebe odpovědnost

Ptáme se pražského radního Milana Richtera: Téma transformace pražských divadel, nebezpečí jejich komercionalizace či rozdělování kulturních grantů hýbou v posledních dnech českými médii: Snad i proto...

Radnice Prahy 10: chceme běžecký ovál, školní infocentrum i posilovnu

O dalších desítky milionů korun navíc nad investice z rozpočtu požádala radnice desáté městské části v únoru z fondy EU.

Praha 4 byla oceněna za spolupráci při realizaci projektu Czech POINT

V souvislosti s prvním výročím spuštění projektu Czech POINT ocenil ministr vnitra spolupráci městské části Praha 4 při realizaci tohoto projektu. (test)

Pozvánka na zastupitelstvo

Desáté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 se bude konat ve středu 23. dubna 2008 od 14 hodin ve velkém sále č. 203 na radnici v Nuslích.

Praha 9 má nové webové stránky

V březnu zprovoznila radnice městské části Praha 9 nové webové stránky. Ty poskytnou informace nejen z jednotlivých odborů úřadu městské části, zasedání rady a zastupitelstva, ale občané na nich najdo...

Zachraňte mne - bezplatná služba registrace

To si přeje při ohrožení každý a je rád, že profesionálové v zachraňování, tedy hasiči, policie a zdravotníci, to dovedou. A což teprve lidé se zdravotním postižením nebo senioři, kteří potřebují pomo...

Na území Prahy 4 probíhají deratizační práce

Hlavní město Praha zajišťuje i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, jejichž je majitelem, a dále v přilehlých prostorách a kanalizační síti. Postup prací při deratizaci kont...

Městská část Praha 1 zachová provoz knihovny na Pohořelci

Rada MČ Praha 1 se rozhodla finančně podpořit zachování provozu knihovny v Praze na Hradčanech. Za tím účelem rozhodlo vedení radnice o poskytnutí účelové dotace ve výši 430 tisíc korun, která pokryje...

Den Země oslaví Praha 4 v KC Novodvorská

Městská část Praha 4 ve spolupráci s Občanským sdružením ORNITA a Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. pořádají výstavu s doprovodným programem - Den Země v Praze 4. Akce se uskuteční v úterý 22. dub...

Tři zásady v boji proti hernám

Regulovat provoz výherních hracích přístrojů chce Praha pomocí tří principů - teritoriálního, provozního a zvláštního významu lokality. Prioritou je pro město ochrana mladistvých před závislostí na vý...

Bastion na Karlově čeká oprava

Součást pražského novoměstského opevnění bastion na Karlově by se v příštím roce mohl dočkat generální opravy. Uvedl to místostarosta Prahy 2 Jiří Paluska.

Mládková Werichovu vilu přeci jen dostane

Zdá se, že se objekt tak zvané Werichovy vily v Praze na Kampě přeci jenom stane novým pražským muzeem a nikoliv například hotelem. Zastupitelstvo MČ Praha 1 totiž rozhodlo na svém dubnovém zasedání, ...

Jednička a dvojka se starají o minulost

Radnice prvního a druhého pražského obvodu se v nejbližší době chystají k projektům uchovávajícím paměti minulých věků pro budoucnost. Zatímco Praha 1 vyzývá občany k poskytnutí dobových amatérských f...

Forman chtěl točit Amadea v Praze

Akademický architekt Karel Černý, držitel ceny Americké filmové akademie Oscar za rok 1984 za film Miloše Formana Amadeus oslaví 7. dubna své 86. narozeniny. Kromě Amadea se podílel jako architekt na ...

Sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů v roce 2008

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 oznamuje, že svoz bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů na Praze 1 proběhne ve dnech 26.4.2008 a 27.4.2008.

MŠ Na Chodovci otevřela zrekonstruovaný pavilon

Ve středu 9. dubna byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný pavilon Mateřské školy Na Chodovci 2540 na Spořilově. Rekonstrukce učebního pavilonu této mateřské školy byla zahájena v srpnu 2007, měst...

Punkeři oslaví 1. máj v Modrý opici

Svátek práce 1.máj 2008 je ten nejvhodnější termín pro uskutečnění našeho veletrhu radosti, festival „Liebe macht frei".  Brány hudebního tábora budou otevřeny úderem 16. hodiny,  první optimistické t...

Kam s dětmi v centru Prahy?

V centru našeho hlavního města stále není dostatek mít, která by byla nakloněna návštěvě rodičů s malými dětmi, případě dokonce rodičů s kočárky. Mnoho míst je pro kočárky stále zcela nedostupných, ji...

Prahu čeká útok zombií

Po Torontu, Seattlu a Helsinkách zaútočí v sobotu 17. května 2008 oživlé mrtvoly také v našem hlavním městě. Uskuteční se zde totiž čtvrtý ročník veřejného happeningu známého jako zombiewalk. Skupina ...

Kafka a Borges spojí Prahu a Buenos Aires

První Bienále Kafka / Borges - Praha / Buenos Aires je projektem Společnosti Franze Kafky a Mezinárodní nadace Jorge Luise Borgese. Uskuteční se v Praze od 22. dubna do 24. května 2008. Je sledem kult...

Nakreslete most!

Duchovní správa kostela sv. Ignáce a Městská část Praha 2 vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti na téma Most jako spojení dvou různých břehů. Její výsledky budou vyhlášeny na Svatojánské pouti, kterou p...

Karty prý ukážou vše. Smrt i peníze

Chcete změnit zaměstnání? Začít podnikat? Máte novou lásku či naopak opouštíte partnera? Stojíte na prahu něčeho nového a tápete, jak dál? Můžete se spolehnout sami na sebe. Můžete poprosit kamaráda o...

Dejte děti na: Středisko mládeže ČTU Vyšehrad

Hledáte smysluplnou celoroční činnost pro volný čas Vašich dětí? Chodí již Vaše děti na nejrůznější specificky zaměřené vzdělávací, umělecké, či sportovní kroužky, ale chybí jim nějaká soustavná celor...

Léčebna přišla o dotaci. Důvod? Politikaření

V poněkud absurdní drama se převrátilo jednání zastupitelů o dotaci pro Gaudium, léčebnu dlouhodobě nemocných lidí.

Frýdecký kostel je zase slyšet

Panna Maria Frýdecká a Josef. Tak takhle se jmenují dva nové zvony, které dělají radost všem věřícím ve Frýdku. Oba skvosty, první o váze 850 a druhý 490 kilo, nově bijí na věži baziliky minor Navštív...

Petr Kacíř opouští nemocnici

Frýdek-Místek - Stojí v čele frýdecké nemocnice. Není to ale žádný úředník. Nemá luxusní kancelář a nejezdí nablýskaným mercedesem. Petr Kacíř je vášnivý cyklista, který má rád život. Je optimista, kt...

133 pojede nově kolem Palladia a až do Hostivaře

Od května dojde v souvislosti s prodloužením linky metra C z Ládví do Letňan ke změně na trase autobusové linky 133 (Staroměstská - Sídliště Malešice). Na základě požadavku městské části Praha 1 bude ...

Opozice: O hospic máme zájem, chceme důkladnější diskuzi

Jsou nemocní. Vesměs tak vážně, že už jim nedokážou v nemocnici pomoct. Většinou mají rakovinu, a to v takovém stadiu, že se o ně příbuzní nedokážou postarat. Ideálním místem pak pro tyto nevyléčiteln...

Hospodaření Sportplexu je asi tajné

Městská společnost Sportplex se stala opakovaně důvodem rozepří na listopadovém zastupitelstvu. Důvod? Nedostatek informací. „Jsme zastupitelé, kteří rozhodují o udílení dotací této společnosti. Veden...

Prouza je zpět. S novou deskou i novou energií

Fanoušci frýdecko-místecké legendy Prouza se po mnoha letech dočkali. Kapela vydala novou desku a potěšila mnoho fandů ze všech koutů republiky.

Senátor František Kopecký jde do boje

Chodci trpí. Nadlouho?

Salon je pestrobarevný

Výjimečné chvíle na Pavlači

Vězenkyně pomáhají dětem

Dětem v nemocnicích bývá smutno. Nyní jim ale pomáhají bílé látkové panenky. Mohou si je vybarvit, namalovat jim obličej i oblečení. Na panenkách pak snáze lékařům ukážou, co všechno je vlastně bolí. ...

Tři strážníci na odstřel! Podaří se jim vyhrát soud?

Tři městští policisté, kteří museli nedobrovolně odejít z řad frýdecko-místeckých strážníků, se budou možná smát nejlíp, aspoň dle rčení - kdo se směje naposled.... . Zatím to vypadá totiž tak, že jej...

Dětem z Prahy 10 bude radnice hradit angličtinu

Možnost výuky angličtiny v celkem 23 mateřských školách budou mít od letošního září děti na území desátého pražského obvodu. V prvním výběrovém řízení na provozovatele výuky jazyků nikdo nesplnil podm...

Parkovací zóny pro část Prahy 10 někteří chtějí, radnice připravuje anketu

Zahájením provozu zón placeného stání na území Prahy 2 a Prahy 3 došlo k živelnému a neregulovatelnému zahlcení komunikací v příhraničních oblastech Prahy 10 vozidly, vytlačenými ze zpoplatněného územ...

V částech Prahy 10 již probíhá deratizace

Jak jsme vás již informovali v jednom z minulých čísel, od dubna do června probíhá první část deratizace v katastru Prahy 10. Deratizaci zajišťuje pražský magistrát. V principu lze říci, že v dubnu js...

Velkoobjemové kontejnery květen 2008

Do plavek nejlíp se hubne na vojně s mariňáky v Záběhlicích

Praha se totiž přidala na seznam měst, kde je možné využívat speciální kondiční program bootcamp. V České republice je trénink vycházející z konceptu přijímacího řízení amerických mariňáků úplnou novi...

Redl, Lenk a Janoušek vystoupí v InGarden

  Po vyprodaném březnovém koncertu uskupení Žalman & spol připravuje na poslední dubnový den strašnícké centrum InGarden (Dvouletky 42) další ze série komorních koncertů. Na pódiu vystoupí 30. dubna v...

V květnu se bude čistit všude

Termíny čištění jednotlivých ulic jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.tsk-praha.cz, v sekci "čištění komunikací" nebo na stránkách Městské části Praha 10. Bližší informace lze získa...

Nová galerie je plná mistrů

Řidič: stanoviště se nelíbí nám, ani cestujícím

Nové autobusové stanoviště začalo sloužit lidem začátkem prosince loňského roku. Jsou s ním lidé spokojeni? A co na něj říkají samotní řidiči?

Články abecedně vzestupné

Zámek zaplaví jablka

V sobotu 19. září se již počtvrté koná v Zámeckém areálu Ctěnice Jablkobraní. Pro návštěvníky je připravena ochutnávka čerstvě lisovaného jablečného moštu v zámeckém parku a také tradičních českých ja...

Zámek znovu ožije. Nabídne galerie, restauraci i obřadní síň

Zámek, který je nejstarší budovou ve Zlíně, bude mít s největší pravděpodobností nového nájemce. Tím se má stát na základě rozhodnutí rady města obecně prospěšná společnost s názvem Zlínský zámek. K d...

Zámek zve na noční prohlídku

Zámek zve na páteční prohlídku při svíčkách

Neobvyklá prohlídka frýdeckého zámku je naplánována na pátek 16. října.

Zámek zve na večerní prohlídku

Večerní prohlídka frýdeckého zámku.

Záměně léků zabrání speciální dávkovače

Zlín - Záměny léků v nemocnicích a také doma u starších lidí, kteří užívají větší množství pilulek vícekrát denně, už nemusejí být tak časté. Zlínské výrobní družstvo OBZOR totiž přišlo, jako jediný v...

Zaměstnanci malešice pošty v Sazečské byli evakuování kvůli bílému prášku

Na začátku týdne na noční směně v třídírně pošty v Sazečské v Malešicích vyděsil bílý prášek. 30 lidí bylo evakuováno, 11 osob muselo do izolace. O případných speciální vyšetření rozhodují epidemiolog...

Zaměstnanci Microsoftu uklidili Kunratický les

Microsoft představil nový zaměstnanecký program, v rámci kterého mohou zaměstnanci strávit až 3 pracovní dny v roce prospěšnými aktivitami a pomoci tak vybraným neziskovým organizacím.

Zaměstnavatelé nabízeli studentům práci. Požadují technické vzdělání

9. ročník veletrhu pracovních příležitostí Kariéra Plus se konal 8. března v nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Zaměstnavatelé požadují znalost cizích jazyků

Kdo zvládá jeden nebo více cizích jazyků, může v praxi lépe uplatnit.

Články abecedně sestupně

Zanedbaná Olšanská ulice v Praze 3 má nakročeno k proměně

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) nechal vypracovat studii revitalizace Olšanské ulice a jejího okolí. Studie určí budoucí podobu území, řeší ale také veřejné prostranství nebo dopravu a...

Zámořská posila Noah Clarke už trénuje se Slavií

Noah Clarke je zkušený borec otřelý zámořským hokejem. Většinu kariéry odehrál v AHL, kde rozhodně nepatřil mezi otloukánky. V každé sezoně v Americké hokejové lize si připsal více než třicet bodů. Na...

Zamkl mladého zloděje ve vykrádaném autě

Zamíří Sokol stěhovavý do 180 m vysokého obydlí v Malešicích?

Odborníci z České společnosti ornitologické (ČSO) umístili na 180 metrů vysoký komín ZEVO Malešice novou hnízdní budku pro sokola stěhovavého. Pokud sokolové budku obsadí, půjde o teprve druhé hnízdiš...

Zamilování opět vyrazí za svatým Valentýnem na Vyšehrad

Snoubenci se 14. února opět vydají za svatým Valentinem na Vyšehrad. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené, kterou v prostorách vyšehradské kapituly (K rotundě 10, Praha 2 Vyšehra...

Zamilovaní mohou vyznat své city skutečně velkolepě. Vzkazy promítnou na hale

Jak velká je láska? Přesně 525 m2! To je celkový rozměr plochy speciálně rezervované pro originální valentýnská vyznání a dá se představit jako televize o úhlopříčce 1500 palců!

Zamilovaní a děti oslavili Valentýna na ledě

Radnice ve spolupráci se strašnickým sportovním centrem Gutovka přichystala netradiční oslavu svátku všech zamilovaných - svatého Valentýna. Zamilované páry mohly neděli 14. února ve sportovním areálu...

Zamilované Shakespearovy sonety

Tereziánský sál Břevnovského kláštera se koncem března naplní láskyplnými sonety Williama Shakespeara. Sonety vystupují z řady slavných tragédií autora především svou osobitostí. Není jiného díla, kde...

Zamilovaná zvářata aneb Prvomájový program v ZOO Praha

Prvomájový program v pražské zoo se inspiruje láskou v říši zvířat. Mimořádná komentovaná setkání v celém areálu zoo představí podoby lásky mezi obyvateli výběhů a voliér. Řeč přijde i na neobvyklá so...

Zamilovaná zvářata aneb Prvomájový program v ZOO Praha

Prvomájový program v pražské zoo se inspiruje láskou v říši zvířat. Mimořádná komentovaná setkání v celém areálu zoo představí podoby lásky mezi obyvateli výběhů a voliér. Řeč přijde i na neobvyklá so...