Počasí
Praha 3 °C Pondělí, 17. ledna 2022, Svátek má Ctirad
Go to content

Začala výstava k rekonstrukci Moskevské ulice

Jak jsme vás již informovali v článku http://ceskydomov.cz/praha-10/clanek/zacne-rekonstrukce-moskevske-ulice-podivejte-se-na-navrhovane-zmeny připravuje se velká rekonstrukce. Od 28. listopadu můžete navštívit tako výstavu k tomu tématu.
Moskevska Zvětšit
Moskevska

Urbanisticko-architektonická studie obchodní ulice Moskevská, kterou zpracoval architektonický ateliér Cigler-Marani architects,
je první fází hledání nejvhodnější podoby a fungování tohoto významného veřejného prostoru naší městské části.

Charakteristika prostoru:
Ulice Moskevská úhlopříčně protíná historickou část Vršovic a jako  významná dopravní tepna veřejné tramvajové dopravy spojující městskou část s centrem hlavního města je zároveň nejdůležitější
obchodní ulicí Prahy 10. V prostoru mezi náměstím Svatopluka Čecha a Vršovickým náměstím je koncentrováno nejvíce obchodů a restaurací,
včetně významných bankovních institucí. Ulice Moskevská je přirozeným současným i historickým centrem Vršovic a v jistém smyslu i celé městské části. Ovšem samotná ulice a k ní přiléhající veřejné prostory (náměstí Svatopluka Čecha, Vršovické náměstí, předprostory sokolovny, kostela sv. Mikuláše a Husova sboru) mají mnohem větší potenciál v možnostech jejich využití pro obchod a rekreaci místních obyvatel. Kvalitní návrh s následnou realizací přeměny veřejného prostoru by proto měl umět tento potenciál využít, prostranství různého charakteru propojit, zatraktivnit lokalitu i pro návštěvníky a přispět ke spokojenému životu obyvatel.

 • Cíle studie:
  • Rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice s jasným vymezením prostoru pro dopravu (veřejná hromadná, pěší, cyklistická a individuální automobilová) s důrazem na bezpečnost a pohodlí jejích nejvíce ohrožených účastníků (chodci a cyklisté) v souladu s přijatou Strategií pro veřejné prostory.
  • Zvýšit atraktivitu veřejného prostoru pro místní obyvatele i návštěvníky, staré i mladé.
  • Oživit místa s potenciálem a historií.
  • Vytvořit bezkolizní funkční systém zásobování obchodů zbožím.
  • Propojit různorodá prostranství v jednotné centrum Vršovic se zachováním jejich jedinečných charakterů.
  • Zajistit chodcům snadnou a bezpečnou prostupnost územím.
  • Navrhnout celek i jednotlivosti s maximální možnou uživatelností a minimalizací nároků na údržbu.
  • Stavebně-technickým uspořádáním prostoru zamezit porušování pravidel silničního provozu, podpořit plynulost
  a bezpečnost dopravy.
  • Vhodně doplnit veřejný prostor kvalitní městskou zelení a mobiliářem.

Popis studie:
Ve studii dochází ke sjednocení použitých materiálů s jasným vymezením
jednotlivých prostorů pro různé druhy dopravy. Jsou rozšířeny chodníky, doplněna stromořadí, vymezen pruh pro cyklisty a přeskupeno parkování automobilů. V celé délce řešeného území je sdružen dopravní prostor pro tramvaje a automobily (osobními vozidly pojížděný tramvajový svršek). Pro odstranění hlukové zátěže z dopravy je optimalizováno vedení tramvajové trati a povrch pojížděný automobily je z asfaltu. Podélná stání podél celé tramvajové trati zvyšují přehlednost uličního profilu i bezpečnost a plynulost dopravy. Celkový počet legálních parkovacích stání je v řešeném území zachováván.

 

V první etapě budou, v závislosti na postupu prací při opravách infrastruktury, rekonstruovány:

(1) Tržíček (vymezeno ulicemi Krymská a Kodaňská)
Malé náměstí trojúhelníkového tvaru hostilo trhy a jarmarky již v historii.
V současnosti je veřejné prostranství se značným potenciálem využíváno výhradně pro parkování. Po revitalizaci se zde budou moci konat trhy pravidelně každý víkend. Středový prostor je možné využít kromě trhů i pro veřejná umělecká představení – v západní části prostranství je stupňovitý objekt využitelný jako hlediště. Východní strana (kde jsou provozovány restaurace a obchody) je doplněna řadou stromů s možností osazení restauračních předzahrádek. Cílem těchto úprav je oživit zajímavý postranní prostor a využít energie místních
aktivních obyvatel, kteří se snaží resuscitovat historii místa.

(2) Heroldovo náměstí
Rozšířený prostor Moskevské ulice nad historickou budovou spořitelny byl v minulosti nazýván Heroldovým náměstím. Nové úpravy spočívají především ve zúžení profilu vozovky v Moskevské na minimum nutné k dopravní obsluze. O získaný prostor jsou rozšířeny chodníky, které tak poskytují dost prostoru pro nové stromy, lavičky, předzahrádky a různé aktivity obyvatel. Přístup do ulic Košická a Krymská je nově veden středem prostoru, jednou obousměrnou komunikací. Parkovací stání jsou nově zorganizována oboustranně podél tramvajové trati. Před domy je vymezen koridor umožňující příjezd vozidlům místních obyvatel a zásobování v režimu pěší zóny. Cílem je přilákat obyvatele a udržet je
v příjemném prostředí, zvýšit jeho atraktivitu a tím podpořit obchodní aktivity v přilehlých domech.

(3) Kostel Sv. Mikuláše
Kostel ve Smolenské ulici (z roku 1704) je v kontextu Vršovic důležitou stavbou. Stávající řešení okolního veřejného prostoru tomu však neodpovídá. Nový návrh počítá se zvýšením vozovky Smolenské ulice na úroveň přilehlých chodníků. Vjezd pro obyvatele, návštěvníky
a zásobování je umožněn v režimu obytné zóny, parkování je s výjimkou
předprostoru kostela v maximální možné míře zachováno. Předkostelí je rehabilitováno jako komorní prostranství pro setkávání (nejen věřících) a je vymezeno zábranami ve formě kamenných kostek, které mohou zároveň sloužit k posezení. Mezi kostelem a ulicí Moskevská je obnoven malý park – sad s pravidelným rastrem stromů, jak je zachycen na sto let
starých fotografiích. Stávající parčík za kostelem je doplněn o lavičky a zpevnění stávajících pěšin. Cílem je důstojně upravit prostor kolem
nevýrazného, ale hodnotného kostela a zapojit ho do života na Moskevské ulici.

(4) Vršovické náměstí
Vršovické náměstí je dnes značně nesourodým územím, které jen těžko
naplňuje význam náměstí. Funguje hlavně jako obrovská nepřehledná křižovatka několika sbíhajících se komunikací s obtížnou pěší prostupností, nenabízející žádnou hodnotu kvalitního městského života.
V nově navrhované podobě jsou plochy komunikací minimalizovány na nezbytně nutnou míru pro zajištění dopravní obsluhy území. Rozdrobené plochy pro pěší jsou sloučeny do jednoho pobytového prostoru – náměstí. Cílem úprav je snaha jasně a přehledně upravit tok dopravy a nově definovat Vršovické náměstí ve vazbě na sokolovnu. Velký společenský a kulturní potenciál sokolovny je poté možné více zapojit
do života ve veřejném prostoru vytvořením moderního, živého náměstí.

(5) Moskevská ulice (mezi Holandskou a Minskou)
Moskevská ulice si v této části zachovává fungující skladbu obchodů a služeb, a to především díky poloze v centru čtvrti, povrchové veřejné dopravě, okolní husté zástavbě a také díky absenci velkokapacitního
obchodního centra v blízkém okolí. Problémem je neuspořádanost  prostoru a absence bezkolizního systému zásobování, které je v území velmi intenzivní. Cílem je uspořádat veřejný prostor bez výrazných zásahů do jeho obchodní funkce. Zajistit dostatečné zásobování obchodů. Umožnit nakupujícím bezpečný a co nejpříjemnější a nejsvobodnější pohyb ulicí.

 

Po první etapě (dle mapky oblasti 1 až 5) v navazující etapě pak dojde k rekonstrukci těchto prostor:

(6) Park Rangherka
Zelený svah pod Rangherkou (vršovický Zámeček) působí dojmem „zbytkové zeleně“ a prakticky tvoří bariéru průchodu z Moskevské k Rangherce a Heroldovým sadům. V parku je nově navržena hustá síť
pěších cest, plošin a teras s lavičkami pro pohodlné procházení se, pozorování čilého života dole na ulici a dálkové výhledy směrem k pankrácké pláni.

(7) Náměstí Svatopluka Čecha
Náměstí Svatopluka Čecha s kostelem sv. Václava od architekta Josefa Gočára, který je odborníky považován za jednu z nejzdařilejších funkcionalistických církevních staveb v ČR, je nejvýznamnějším veřejným prostorem Prahy 10. Jeho potenciál ovšem téměř není využit. Centrální plocha spojující zastávky veřejné dopravy s kostelem je pouze nástinem
budoucího možného směru fungování území. K jeho realizaci v rámci rekonstrukce ulice Moskevská nedojde, protože si uvědomujeme, že území tohoto významu si zaslouží vlastní samostatné zpracování.

(8) Minská ulice
Uspořádání provozu v Minské ulici je omezeno existující tramvajovou smyčkou. Ulice je degradována na pouhý průjezdní prostor městské dopravy a chodníky jsou omezovány parkujícími auty. V nové úpravě je průjezdný profil ulice zúžen na minimum nutné pro průjezd a odstavení vozů městské veřejné dopravy. Šikmá parkovací stání na chodnících
jsou odsunuta dále od domů a snížena na úroveň vozovky. Nově přibyla stromořadí po obou stranách ulice. Stromy rozčleňují řadu parkujících aut, a chodcům tak usnadňují průchod. Nelegální parkování v ústí Minské ulice do Vršovické je uspořádáno a doplněno městským mobiliářem a zelení. Cílem úprav je jasně vymezit hranice prostorů určených pro parkování a pro pěší a podpořit zatím nesmělé snahy obchodníků při severní straně ulice vytvořit přívětivější veřejný prostor před jejich
výlohami či předzahrádkami restaurací.

 

Kde najdete další informace?

 • • 21. listopadu – spuštění webové prezentace na stránkách úřadu www.praha10.cz

 • • od 28. listopadu – zahájena výstava ve Středisku územního rozvoje v ÚMČ Vršovická 68

 • • 5. prosince – prezentace architektonické
  studie přímo na Moskevské ulici

 

 

Ptáme se starosty Milana Richtera:

Z čeho vychází nápad rekonstruovat zrovna Moskevskou? Jak souvisí zamýšlená rekonstrukce s rekonstrukcí, kterou připravuje město a dotkne se tramvaje, kanalizace atd. Přinese sdružení těchto prací úsporu nákladů? Mohou občané přispět svými podněty, dokdy a kam?

„Městská část Praha 10 dlouhodobě usiluje o funkčnější a hezčí veřejná prostranství. Do jejich přetváření se ale snažíme co nejvíce zapojovat i naše obyvatele. I proto jsme v roce 2008 připravili a zahájili dlouhodobý projekt s názvem Společně měníme, v jehož rámci jsme se obyvatel formou dotazníků i osobních setkání ptali, jaké mají na budoucnost veřejných prostor názory. Velký zájem veřejnosti mě osobně velmi mile překvapil. Díky němu jsme získali nejen konkrétní připomínky, co je třeba zlepšit, ale i množství obecných přání a návrhů na řešení. Veřejný prostor podle našich představ znamená prostor pro veřejný život a to považujeme  za jeden ze základů fungující společnosti a vytváření dobrého a příjemného místa pro život. Možnost vyjít ze svého domu či bytu a pobývat venku společně s ostatními je pro nás základním rysem veřejného prostoru. Je tím, co odlišuje město od prostého nahromadění budov. Z výsledků dotazníkových šetření i veřejných setkání vyplynuly i žádosti o zklidnění některých ulic na území naší městské části. Nejvíce byla v této souvislosti miňována ulice Moskevská.
Proto jsme nechali zpracovat urbanisticko-architektonický návrh nové podoby uvedené ulice, jejího nového využití a fungování. Městská část si je vědoma historie Moskevské ulice a jejího současného významu

pro život ve Vršovicích. Považujeme ji za výkladní skříň naší městské části, a proto ji chceme mít živou a krásnou. V roce 2012 bude z důvodu havarijního stavu vodovodního řadu, kanalizační stoky, plynových rozvodů a tramvajové trati v ulici Moskevská prováděna celková rekonstrukce ze strany správců uvedené technické a dopravní infrastruktury. Díky těmto úpravám budou prováděny stavební zásahy po celé délce Moskevské ulice, čehož bychom rádi využili a komplexně uvedený veřejný prostor přebudovali. Získáme tím všichni ojedinělou příležitost upravit uvedenou ulici tak, aby došlo k co nejmenšímu obtěžování v lokalitě bydlících či pracujících lidí. Dalším důvodem je samozřejmě významná finanční úspora, které se díky sdružení rekonstrukcí dosáhne. Rozhodli jsme se proto představit veřejnosti vizi možné podoby veřejného prostoru Moskevské ulice a souvisejícího okolí. Budeme rádi za váš zájem, jakékoli připomínky i diskuzi k budoucí podobě ulice.
Svá vyjádření nám můžete zasílat na e-mailovou adresu [email protected]
praha10.cz, případně prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, referát průzkumů a komunikace s veřejností. Chceme představit jednotlivá konkrétní řešení a společně hledat tu ideální možnou podobu ulice, na kterou pak budeme všichni právem hrdi. Nápady, které nebudou v rozporu s legislativními předpisy a cíli studie, rádi zapracujeme do návrhu. Předpokládané ukončení prací je plánováno na rok 2014.“

Podobné články

Lucie Michková: Kdo chce psa bíti…

Pana primátora a jeho radní napadlo, že zjednoduší kategorizaci zeleně v hlavním městě Praze. Co bylo dosud označováno jako „ostatní plochy“, má být nyní kategorizováno jako veřejná zeleň. Nic proti novelizaci staré vyhlášky o zeleni, která se opravdu odvolává na paragrafy, které již neexistují. Novelizace ale v sobě skrývá jednu zásadní záludnost.

Omikron tvoří v Česku přibližně 50 % případů, do konce ledna může být až 200 tisíc nakažených denně!

Podle nejnovější analýzy dat od výrobce PCR testů DIANA Biotechnologies již dosahuje podíl varianty omikron v ČR přibližně 50 % a její stoupající výskyt se v několika dnech projeví nárůstem celkového počtu nově nakažených. Rychlé šíření varianty omikron pravděpodobně povede k tomu, že vrcholu epidemie dosáhneme již koncem ledna a denní počet nakažených nemocí covid-19 dosáhne násobků dosavadního maxima.


Předchozí články

Maskovaný lupič s nožem přepadl v Malešicích seniorku, dostal deset rohlíků

Maskovaný lupič přepadl s nožem v ruce v jednom z pražských parků 74letou ženu a chtěl po ní peníze, seniorka jej uplatila deseti rohlíky. Pachatel poté se ženou ještě přátelsky pohovořil, nyní po něm...

Otestujte si závislost na nikotinu

Univerzita Palackého zve na Dny otevřených dveří. Sveze vás zdarma

Univerzita Palackého v Olomouci chystá na sobotu 26. listopadu Den otevřených dveří. Zájemci o studium mohou využít speciálně vypravený autobus, který bude od hlavního nádraží jezdit v hodinových cykl...

Ve Vršovicích je přerušen provoz tramvají - až do Obloukové

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od úterý 22. listopadu 2011 od přibližně 0.30 hodin do středy 30. listopadu 2011 do přibližně 0.30 hodin přerušen obousměrně provoz tramvají v úseku Otakarova – O...

Baletní dny zkrášlí Olomouc

Celý víkend 26. a 27. listopadu bude pro kulturymilovné Olomoučany ve znamení baletu. Ve středomoravské metropoli se totiž na hlavním pódiu Moravského divadla uskuteční již III. ročník mezinárodního b...

Absurditou roku 2011 je zbytečný výpis z trestního rejstříku

Vítězem pátého ročníku anticeny Absurdita roku je povinnost nosit na rejstříkový soud dokumenty, které jsou k dispozici online. Ze sedmi nominací, které byly vybrány z více než 200 tipů, zvítězila tat...

Absurditou roku 2011 je zbytečný výpis z trestního rejstříku

Vítězem pátého ročníku anticeny Absurdita roku je povinnost nosit na rejstříkový soud dokumenty, které jsou k dispozici online. Ze sedmi nominací, které byly vybrány z více než 200 tipů, zvítězila tat...

Slavín se otevře po pětašedesáti letech veřejnosti

Návštěvníci Vyšehradu budou mít unikátní možnost podívat se do hrobky Slavín na Vyšehradském hřbitově. Poprvé se do krypty, kde je pohřbeno pětapadesát význačných osobností, lidé podívají 26. listopad...

Osmý ročník přehlídky divadelních souborů gymnázií aneb Pereme se s Thálií

Gymnázium Jaroslava Seiferta ve spolupráci s Divadlem Na Prádle pořádá osmý ročník nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních souborů pražských gymnázií Pereme se s Thálií

Prodejní výstava vánočních ozdob přiblíží jejich výrobu a historii

Od pátku 25. listopadu až do 24. prosince bude v Galerii Harfa k vidění výstava, která navodí blížící se adventní a vánoční čas.

Čínský národní cirkus přijíždí poprvé do Česka

Poprvé do České republiky přijede světoznámý Čínský národní cirkus, který oslňuje diváky po celém světě svým neuvěřitelným akrobatickým a artistickým uměním. Zapomeňte na české cirkusy s klauny a cvič...

Fashion Crossroad moderuje finalistka Hvězdné pěchoty

Zabíjačka proběhne na Farmářských trzích už tuto sobotu

Už vloni byly vesnické zabíjačky na městských tržištích velkým hitem. A pražné dokázali, že je o ně opravdu velký zájem.Na Náplavce se zabíjačka bude konat 26. 11. od 10 hodin

Sobotní kreativní dílny pro děti ve znamení Vánoc

Přijďte tvořit spolu s námi do pravidelných sobotních kreativních dílen pro děti (od 3 do 15 let) i s rodiči, které se konají pravidelně každou druhou sobotu v měsíci.Společně budeme kreslit, malovat,...

Dobročinný bazar aneb Mikulášské luftování skříní

Druhý ročník Mikulášského luftování skříní se uskuteční první prosincovou sobotu, 3. 12., již tradičně v prostorách Literární kavárny H&H na Karlově náměstí v Praze.

Vánoční strom se rozzáří již v sobotu

Spor o ženu vyvrcholil brutální čelovkou

Včera večer došlo v baru v ulici Středová ve Zlíně k rozepři mezi dvěma mladíky. Výsledkem byla krvácející rána pod okem jednoho z nich, který dostal „čelo“ za svou náklonnost k jisté příslušnici něžn...

Praha 9 zná své nejlepší podnikatele

Vítězné podnikatele v soutěži Era podnikatel Prahy 9ocenil starosta Prahy 9 Jan Jarolím, jeho zástupce Tomáš Portlík a ředitel Poštovní spořitelny, Regionálního finančního centra Praha Petr Cihelník

Tradiční jarmark nápadů aneb Vánoční těšení

Jarmark plný nápadů proběhne 1. prosince od 14 hodin v Divadle Gong

Adventní víkend vnese do zoo vánoční atmosféru

Poslední listopadový víkend se v Zoo Zlín ponese ve vánoční atmosféře. Můžete si sem přijít vyrobit adventní věnce, namalovat perníčky či třeba jen načerpat sváteční náladu.

Čtenáři měsíčníku Naše Praha 2 fotografují svá oblíbená místa

Jaká jsou vaše oblíbená místa v Praze 2? Pochlubte se čtenářům příštího vydání měsíčníku Naše Praha 2. Vyfotografujte jakékoli místo v Praze 2, fotografii s krátkým popiskem a svým jménem zašlete na e...

Nádraží Praha-Prosek opět zve na Dny otevřených dveří

Po přestávce, věnované úpravě kolejiště na Nádraží Praha Prosek, se opět zahajují pravidelné Dny otevřených dveří.

Základní škola Novoborská získala ocenění za svou vstřícnost k rodičům

Základní škola Novoborská získala značku Rodiče vítáni. Značku mohou používat školy, které aktivně komunikují s rodiči. Takových škol je v Praze zatím 27.

V Olomouci se dá platit místními grešlemi

Již od dnešního dopoledne mohou Olomoučané i návštěvníci města ve stánku na vánočních trzích získat Olomócky držgrešle. Do oběhu totiž vchází nové lokální platidlo, které je možné používat až do konce...

Přijďte na aukci, pomůžete potřebným

Tradiční dobročinnou aukcí výtvarných děl se dnes v podvečer připomene veřejnosti občanské sdružení DC 90. Toto sdružení, dříve známé jako Dětské centrum Topolany, nabízí svým handicapovaným klientům ...

TV Nova: Úřednice obvodního soud v Praze 10 zpronevěřila přes 600 tisíc korun

Až jeden milion korun zřejmě zpronevěřila úřednice obvodního soudu pro Prahu 10. Původně byla podezřelá kvůli zmizení 60 tisíc, jak ale ve středu informovala TV Nova, kontrola ukázala, že vytunelovala...

Znaková řeč bude "doma" v Praze 10 - služby zde nabízí již nyní

Pražské občanské sdružení Pevnost pořádá již více než deset let různé typy kurzů znakového jazyka vedené neslyšícími lektory a její partnerská organizace Institut téměř pět let vzdělává odborníky, kte...

Heroinem zásobovali Strašnice a Vršovice - už bručí v base

Kriminalisté ze IV. pražského policejního ředitelství (které pokrývá Prahu 10 a Prahu 4) rozkryli organizovanou skupinu šesti osob, která po celý loňský rok zásobovala drogově závislé heroinem. Ve čtv...

Ostrava chce mít dohled nad lagunami

Přes zákaz řízení opět usedla za volant

Řidič přišel o 875 tisíc, které nechal v autě

Pomozte objasnit nehodu z Velké Polomi

Myslivci dostanou peníze na ozdravení zvěře

Dotace na nákup a distribuci medikovaného krmiva pro volně žijící zvěř dostanou od krajského úřadu okresní myslivecké spolky ve Zlínském kraji. Spolky ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti ...

Soubor Hlubina uvede baladický příběh

Otevřené brány přinesly rekordní návštěvnost kostelů v kraji

Ojedinělý zlínský projekt Otevřené brány přilákal letos do celkem 21 kostelů v kraji rekordní počet návštěvníků. Od května jich bylo bezmála 100 tisíc.

Módní víkend zahrnuje i workshopy plstění a hrnečkování

Opilý řidič nezvládl kruhový objezd

Advent plný andělů v Ostravě

Měl vztek, proto ničil cizí auto

V centru Ostravy se bude od soboty bruslit

Zlaté jablko zve na poslední dvě pohádkové neděle

Vánoční příběh aneb cesta do Betléma je název pohádky, která je na programu předposlední Pohádkové neděle v tomto roce v obchodním centru Zlaté jablko. Tuto neděli 27. listopadu proběhnou dvě představ...

Advent v galerii Mariette s Ježíškem i Mikulášem

Jako každoročně připravuje galerie Mariette v předzámčí vizovického zámku adventní nedělní setkání. Letos zde však pro návštěvníky vymysleli řadu novinek. Budete moci nahlédnout do Ježíškovy jeskyňky,...

Navštivte ostravský Gastro festival

Lucie Bílá přidává vánoční koncert ve Zlíně

Obrovský zájem o vstupenky na vánoční koncert Lucie Bílé ve Zlíně přiměl pořadatele přidat ještě druhý koncert. Čas původně plánovaného vystoupení se posouvá na později.

Městská policie zve na další bezplatný kurz pro veřejnost

Pijan s 4,2 promilemi řídil bavoráka

Začne 15. ročník divadelního festivalu OST-RA-VAR

Zloděj ukradl vůz peugeot určený pro přepravu invalidy

Seniorem roku je Lubomír Pásek

Lubomír Pásek se stal ostravským Seniorem roku.

Artamanov a Klyuykov ve Fiducii

Následující články

Slavia hostí Baník Ostrava, za něj nastoupí i tři bývalí "sešívaní"

Fotbalisté Slavie Praha se představí ve svém předposledním zápase ligového podzimu na domácím stadionu, v pondělím utkání přivítají v 18.30 Baník Ostrava. Trenér Františka Straky by rád proti soupeři,...

Konference ukáže možnosti superpočítače

Zlínský kraj pokračuje v podpoře regenerace brownfields

I v příštím roce hodlá Zlínský kraj finančně podporovat regeneraci starých a nevyužívaných ploch a objektů po průmyslové nebo zemědělské činnosti, takzvaných brownfields.

Závěť z roku 1267 je zakládací listinou Ostravy

Vánoční charitativní akce Děti dětem aneb Advent patří dětem

Radnice MČ Praha 4, Fakultní Thomayerova nemocnice a OC Arkády Pankrác pořádají velkou vánoční charitu s názvem Děti dětem, která dnes ve 13 hodin začíná.

Gospel rozpohybuje Novodvorskou

Kam se poděla vánoční hvězda?

Prosincový program Centra osobního růstu Spirituála

Vánoční jarmark v Michelském dvoře

Vánoční jarmark v Michelském dvoře se letos uskuteční v sobotu 10. 12. od 10.00 do 18.00 hodin. Čeká vás skvělé jídlo, bohatý program a také příležitost nakoupit nevšední vánoční dárky u místních trho...

Agresivní psychicky narušená žena napadla strážníka

Hlídka strážníků Městské policie Praha 4 byla vyslána do ulice Zálesí, kde dle oznámení měla neznámá žena vyhrožovat obyvatelům domu fyzickou likvidací.

Vánoční sklípek na Fidlovačce

Populární zpěvák a vinař Jožka Šmukař (známý z nového televizního pořadu Vínečko) zve všechny fanoušky na ochutnávku těch nejlepších moravských vín.

Jak ošetřovat dřevěný nábytek?

V předvánočním shonu a úklidu se může stát, že na nábytek z masivního dřeva vylijeme tekutinu, znečistíme ho potravinami nebo špinavýma rukama, tužkou, fixou, či je případně po nárazu v nábytku důlek.

Požár zničil majiteli již druhý dům za půl roku, vyšetřuje se úmyslné založení

Během ze sobotní noci zničil rozsáhlý požár rodinný dům v Halenkovicích na Zlínsku a zanechal škodu zhruba 750 tisíc korun. Jeho majitel přitom přišel během tohoto roku již o druhý dům, takže na jeho ...

Vyšehradský advent nabízí mimořádné zážitky a speciální čtvrtky pro občany Prahy 4

Vyšehradský advent, podporovaný Úřadem městské části Praha 4, nabízí od 26. listopadu do 18. prosince 2011 mimo jiné unikátní prohlídku jinak nepřístupné krypty pod Slavínem.

Ochránci přírody obnovují tůně a studánky v kraji

Ochráncům přírody z Valašského Meziříčí se letos podařilo obnovit ve Zlínském kraji několik tůní a studánek. V rámci projektu podpořeného grantem z Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR v budou v č...

Pomáháme potřebným: Dobročinná akce vydělala 120 tisíc

Letos již počtvrté se v pátek 25. listopadu na náměstí v Otrokovicích sešla parta dobrovolníků z celé České republiky. V rámci akce nazvané Pomáháme potřebným zde prodávali sváteční punč, svařené víno...

Sérioví lupiči přepadávají herny

Zoo Ostrava odhalí zvětšené hnízdo snovače

Najdete oktávku s nápisy 48 a mr. doctor?

Policisté podpoří bezpečné nakupování

Skákal po služebním autě strážníků

Zuřivec rozbíjel protihlukovou stěnu

Místecké vánoční trhy se blíží

Chytili postaršího sprejera

Vlak přejel v Ostravě u nádraží muže

Ženu srazil ve Vítkovicích vlak

Handicapovaní slavnostně ukončí rekvalifikační kurz

V Ostravě se demonstrovali proti vládě

Jiráskovo náměstí zaplnily 17. listopadu tři stovky lidí, kteří jsou nespokojeni se současnou politikou vlády.

Drobné dárky koupíte ve Sviadnově na jarmarku

Módní show proběhla v Bonver aréně

Příznivci módy mladých dorazaili v pátek a v sobotu do Bonver arény.

Na Gastro festivalu soutěžili barmani

Na ostravském Gastro festivalu se předvedli výrobci nápojů, jídla i nádobí.

Porubská pusinka je bezlepkový zákusek

Na Gastro festivalu na ostravské Černé louce se prezentovaly výrobky označené titulem Regionální potravina. Mezi nimi i bezlepková Porubská pusinka.

AKTUALIZUJEME: Do Vršovic míří stovky policistů: čeká se příjezd Baníkovců

Pražská policie chystá v souvislosti s dnešním fotbalovým utkáním 1. Gambrinus ligy mezi celky SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava bezpečnostní opatření. Stadion bude pro fanoušky otevřený od sedmnácti...

Gen na Ostravsku reaguje na špatný vzduch

Masarykovo náměstí ožilo vánočními trhy

Na Masarykově náměstí v Ostravě jsou v plném proudu vánoční trhy.

Brankář hokejistů vršovické Slavie Kopřiva: Už musíme hrát jako v play-off

Hokejisté vršovické Slavie zabrali a v neděli porazili a na svém ledě houževnaté Vítkovice 4:2. Jde teprve o druhé tříbodové vítězství doma od začátku sezony. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky si tri...

Nová zámková dlažba ve Slezské Ostravě

Zdravá kuchyně znamená nesmažit

Mladí ostravští judisté vybojovali tituly

Dorostenci z ostravských oddílů juda jsou úspěšní.

Akce Domu knihy Librex z Ostravy

Dům knihy Librex připravil d konce roku ještě několik besed.

Jak barevně vyladit interiér?

Poplatek za zápis do katastru se zvýšil

Autogramiáda Jiřiny Bohdalové s besedou

Proč se vloupal do novinového stánku ve Vršovicích? Toužil po zprávách z první ruky?

Hlídka strážníků Městské policie Praha 10 zadržela muže podezřelého z vloupání do novinového stánku. Dnes ve čtvrt na čtyři ráno přijalo operační středisko Městské policie hl. m. Prahy oznámení, že v ...

Policie zasahovala v parku v Praze 4: rvačka Slávistů s Baníkovci

Několik desítek fanoušků fotbalové Slavie Praha a Baníku Ostrava se před pondělním podvečerním zápasem jejich klubů v Praze chystalo poprat, na místě zasáhli policisté a několik fanoušků zadrželi. Inf...

Zítra nepůjde v části Prahy 9 internet

V úterý 29. listopadu je od 8:30 do 14:30 hodin plánovaný výpadek proudu bodu Regionálního komunikačního systému R 06 v ulici Kolmá 682/6. Znamená to, že v tomto čase nebude v okolí bodu fungovat náš ...

Červené kontejnery míří na Devítku

Od prosince budou v Praze 9 umístěny dva červené stacionární kontejnery určené pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.

Letos zloději okradli necelé tři tisíce seniorů. Případů stále přibývá

V poslední době policisté zaznamenávají opět častější bezohledné zneužívání důvěřivosti a bezbrannosti seniorů. Zloději a podvodníci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak se vetřít do blízkosti sen...

Letos zloději okradli necelé tři tisíce seniorů. Případů stále přibývá

V poslední době policisté zaznamenávají opět častější bezohledné zneužívání důvěřivosti a bezbrannosti seniorů. Zloději a podvodníci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak se vetřít do blízkosti sen...

Očím pomáhají mrkev i sardinky

Články abecedně vzestupné

Začala sbírka Vánoční strom

Začala sbírka Vánoční strom

Začala soutěž Léto s Ostravou

Začala sportovní olympiáda pro mládež s mentálním postižením

Začala stavba expozice pro „tasmánské čerty“

Troja - Pražská zoo zahájila přípravné stavební práce na nové expozici australské fauny. Areál vyroste na jižní straně zoo a je inspirován Tasmánií a Darwinovým kráterem. Návštěvníky bude lákat předev...

Začala stavba Trojské lávky

Troja/Holešovice – Trojská lávka se už staví a na konci příštího roku má už sloužit Pražanům. Lávku postaví za 128,3 milionu korun firma Stavby mostů Praha (SMP CZ). Stavba nijak nenaruší provoz přívo...

Začala úpravy tratě z Vysočan, vznikne i nové nádraží

Vysočany/Černý Most - Správa železnic může začít s investicí více než čtyř miliard korun do modernizace trati z Vysočan. Souřástí je i nové nádraží. Má už platné stavební pololení.

Začala Velká cena Ostravy v plavání

Začala Velká cena Ostravy v plavání

Začala vysílat nová stanice – Radio Stodolní

Články abecedně sestupně

Začátek března bude na Floře patřit všem, co si rádi hrají

Začátek března bude na olomouckém výstavišti Flora patřit všem, co si rádi hrají. Příznivci modelování z papíru, plastu, dřeva či jiných materiálů a sběratelé nejrůznějších kuriozit obsadí od 1. do 3....

Začátek adventu v zoo: rozsvěcení stromu a představení starožitné sbírky

První adventní neděli 27. listopadu je pro návštěvníky Zoo Praha připraven bohatý program. V 15 hodin přestavíme v Údolí slonů jedinečnou sbírku starožitných ankusů, poté bude následovat komentovaná u...

Začarovaný park aneb Čarodějnice Prahy 4

Videopozvánka na čarodějnou akci znovuotevření parku Vltavanů 229 v Praze - Braníku, kterou s podporou MHMP pořádá DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 30. dubna 2015 od 15 hodin.

Začaly zápisy do prvních tříd. Jak na ně dítě připravit?

Zápis do první třídy je pro děti jedním z prvních významných kroků do života. Užitečné rady, jak na ně svého potomka připravit naleznete v článku.

Začaly tradiční podzimní Dny Prahy 10

Tradiční Dny Prahy 10 letos zahájí již v pondělí 1.10. koncert Canto corno e organo v kostele sv. Václava na Čechově náměstí. Desetidenní kulturní a sportovní program se uskuteční jako každý rok od 1....

Začaly opravy poškozené dlažby na Masarykově náměstí

Začaly Farmářské trhy na Kulaťáku

Dejvice - Od 3. března jsou v provozu devátou sezonou tradiční Farmářské trhy na Kulaťáku. Těšit se podle organizátorů můžete na první bylinky, medvědí česnek, ale také jarní květiny – narcisy, tulipá...

Začaly Dny Prahy 10

Radnice desáté městské části pořádá pro všechny obyvatele Prahy 10 desetidenní kulturní, sportovní a společenský program – Dny Prahy 10. „Jeho programová skladba je zaměřena na všechny skupiny obyvate...

Začalo zastupitelstvo Prahy 10, byla rozšířena koalice, očekává se volba starosty

Začalo zastupitelstvo Prahy 10. Očekává se volba starosty, místostarostů a rady. Nyní je vyhlášena přestávka. Mezi další body patří budoucnost Dolíčku či IT služby pro Prahy 10.

Začalo očkování proti žloutence

Očkování dětí proti žloutence A v zasažených lokalitách Prahy - Dejvic a Bubenče bylo zahájeno v pátek 5. června v 9 hodin a ukončeno bude 15. června. Po jednání Krizového štábu hlavního města Prahy t...